Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


xiaoxiangfeizi      4/20/2011 6:59:30 AM

Wendy
如果没有紅麯粉,可以不加吗?如果把紅麯粉省略掉,除了颜色不够红以外,味道受不受影响呢?
感谢帮忙


  Wendy     

紅麯粉主要的作用是上色。
省略之後對味道沒什麼影響~~^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode