Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


L      9/30/2011 9:18:55 PM

你好,WENDY,想学做你的葡萄柚慕斯,但不知道鲜奶油需要放多少?不好意思在这里问你,实在是材料买好了,却发现找不到鲜奶油的量~~~~谢谢了~~


  Wendy     

資料顯示不全,已經修好了。造成不便,很抱歉~~

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode