Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


Luciana      E-mail 2/21/2012 9:20:55 PM

Wendy, 請問, 蔥切段/切粗絲後, 放入100 ml 熱油中以中小火熬煮約30分鐘? 要那麼久? 不會焦掉嗎?


  Wendy     

所以要小火熬煮喔~~~不能火太大。
我做過很多次了,只要小火就不會焦,熬煮半小時,主要是把蔥香味熬進油裡,最後再大火把蔥的水氣熬出來就可以了。^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode