Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


cherry      E-mail 10/15/2007 5:10:02 PM

你好wendy,我按照你個做法整咗三次喇,但都唔係好掂啊,第一二次我係用個脫底模包住鋁箔做的,入嘅水都比個鋁箔嘅高度低嘎,但整完出黎發覺入咗水啊,放入雪櫃雪咗晚羅出黎切開好似糊咁啊!!拆開個鋁箔睇下又無穿隆啊,唔明點解會入咗水嘅??跟住我第三次就乾脆唔用個脫底嘅模做,發覺好D,無入到水喔,但係最底層有D糊狀啊??唔明點解會咁啊??謝謝


  Wendy     

有沒有烤箱與烤盤的照片可以參考?
是不是水浴烤盤太大、阻擋了烤箱內部的熱氣循環?
如果烤箱裡的熱氣循環不好,就會產生蛋糕分層的現象喔~

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode